Vad kan Comcus 
göra för er?

Ert personliga stöd för att vidareutveckla er verksamhet!

Vår ambition är att vara ert stöd i verksamhetsförändring som gör er till en bättre leverantör. Comcus arbete syftar till att mätbart ökar era intäkter, minskar era kostnader och skapa lojala kunder som blir era ambassadörer.

Kostnadsfri workshop kring kundupplevelse och det amerikanska begreppet CX (Customer eXperience)

Att aktivt jobba med och hantera kundupplevelsen kan vid första anblick kännas som något svårbegripligt och abstrakt. När man skrapar på ytan är det dock faktiskt tvärt om. Kundupplevelse handlar om att genom mätbar förändring förbättra upplevelsen för företagets kunder så att det i slutändan genererar mer intäkter och/eller minskade kostnader (för offentlig verksamhet ökad medborgarnytta och minskade kostnader). Comcus erbjuder dig som känner att du behöver en introduktion till vad kundupplevelseahantering är en 2 timmars workshop online eller på plats hos er för att beskriva grunderna och hur vi kan jobba med er verksamhet för att uppnå de effekter som ni söker.


1. Nulägesanalys och ledningspresentation

Tillsammans med nyckelpersoner i verksamheten kartlägger vi verksamheten, identifierade förbättringsområden och utarbetar ett prioriterat förslag till hur verksamheten bör gå vidare för att analysera mötet med kunden. Syftet med nulägesanalysen är att det ska kunna verka som ett beslutsunderlag för  ledningen för att besluta hur företaget bör arbeta vidare med kundupplevelsen och verksamhetsutvecklingen kopplad till denna.

2. Djupanalys av prioriterade fokusområden

Utifrån ledningens utvalda fokusområden så går vi i steg två på djupet och analyserar kundmönster, interaktionspunkter som marknadsföring, säljögonblick, supportkontakter ur kundens perspektiv. Kort så handlar det om att hjälpa verksamheten att sätta sig i kundens skor och att se på företagets verksamhet med ur kundens perspektiv och med kundens lins. Stor vikt läggs på att kartlägga kundresor och den effektivitet med vilken kundens utmaningar löses.

3. Implemenation av förändringar i verksamheten

Efter en fas med djupanalys så riktas fokus till att lösa identifierade utmaningar. Tillsammans med verksamheten och kunder jobbar vi med workshoptekniker som exempelvis brainstorming eller design thinking och försöker identifiera många möjliga lösningar på identifierade problem. Utifrån de idéer som genereras så väljer man ut ett begränsat antal prioriterade lösningar och jobbar med enklare former av implementationer där man kan bedöma lösningens effektivitet. Vi hittar sätt att mäta effekten av införda lösningar så att vi senare kan jämföra utfallet av förändringen.

4. Löpande mätning och uppföljning av effekterna

Att jobba med kundupplevelsen och kundfokus är ett löpande arbete och alla organisationer tjänar på att löpande återkomma till sitt arbete för att ta det ett steg vidare. Med hjälp av identifierade mättal kan verksamheten avgöra effektiviteten i 

1. NDA

Er konfidentialitet är vår prioritet. Innan ett uppdrag inleds så tecknar vi ett enkelt NDA (Non disclosure agreement) för er trygghet att vi inte berättar om vårt uppdrag hos er.

2. WORKSHOP KUNDUPPLEVELSE

En eller flera mindre workshops för att bygga committment i organisationen. Alla krävs för att förändra.

3. LEDNINGSGRUPPSPRESENTATION

Efter den inledande analysen så presenteras ett förslag för ledningsgruppen för att bestämma vilka områden där man vill lägga fokus.

4. xyz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus pulvinar dapibus leo.

5. xyz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus pulvinar dapibus leo.

Click Edit Button To Change This Text Lorem Ipsum Dolor